Kontakty – informace

Provoz pravidelných vlaků – informace, ztráty a nálezy

+420 774 592 018
ales.svoboda@kzc.cz

Provoz a dění na Sklářské lokálce Šenovce

Železniční trať Česká Kamenice – Kamenický Šenov
+420 608 174 397
cenek.maler@kzc.cz

Zvláštní vlaky na objednávku

+420 608 174 397
cenek.maler@kzc.cz

Dovolená s motoráčkem, Víkend s motoráčkem

+420 774 592 016
pavel.knizak@kzc.cz

Vlaky pro filmové produkce

+420 776 628 728
bohumil.augusta@kzc.cz

Pronájmy lokomotiv, vozů, autobusu

+420 776 628 728
bohumil.augusta@kzc.cz

Kontakty skupiny KŽC

KŽC Doprava, s.r.o.

KŽC Doprava, s.r.o. je ryze česká železniční dopravní společnost střední velikosti, která působí na trhu od roku 2006 a která vznikla z nadšení a know-how jejich vlastníků. KŽC Doprava je provozovatelem veřejné a neveřejné osobní a nákladní železniční dopravy, vlastníkem licencí k provozování drážní dopravy v ČR i v zahraničí a také provozovatelem dráhy a je držitelem úředních povolení k provozování regionální dráhy a k provozování vleček v ČR. Zaměstnává 66 zaměstnanců, vlastní 36 železničních vozidel (lokomotiv a vozů), jezdí pravidelnou osobní dopravu na 11 tratích v ČR a působí v 5 krajích, zejména v Čechách. KŽC Doprava zachránil v letech 2010 - 2012 celkem 23 regionálních tratí před zánikem a je lídrem v segmentu železniční nostalgie a muzejnictví, kde udává směr a vývoj v oboru a příkladným způsobem zachraňuje železniční vozidla mizející z našich kolejí a díky společenské odpovědnosti uchovává sbírkotvorný fond železničních kolejových vozidel motorové trakce.

Název společnosti: KŽC Doprava, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti (ale zde nejsou kanceláře!): Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála (zde jsou kanceláře, zde nás fyzicky najdete): Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 112125

IČ: 27423069, DIČ: CZ 27423069

Číslo účtu: 500039112 / 0800

ID datové schránky: iv6he4q

E-mail: doprava@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

KŽC, s.r.o.

KŽC, s.r.o. je vlastníkem regionální dráhy Česká Kamenice - Kamenický Šenov.

Název společnosti: KŽC, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti (ale zde nejsou kanceláře!): Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála (zde jsou kanceláře, zde nás fyzicky najdete): Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 104704

IČ: 27210481, DIČ: CZ 27210481

Číslo účtu: 43 - 986 329 0227 / 0100

ID datové schránky: tpfhe4j

E-mail: vlaky@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

V roce 2020 získala firma KŽC, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy KŽC, s.r.o. na projektu Mobilní webová aplikace pro operativní správu složení vlaků v Praze za účelem minimalizace periodické činnosti zabezpečované lidskými zdroji v časově nepříjemných denních obdobích, vyloučení lidských chyb v předávaných údajích a zamezení duplicitního předávání dat. Očekávaným výstupem je technická dokumentace a mobilní a webová aplikace.

Projekt Mobilní webová aplikace pro operativní správu složení vlaků spolufinancován Evropskou unií.

Klub železničních cestovatelů, spolek

Klub železničních cestovatelů, spolek, založený 8.6.1985, současně také odbor Klubu českých turistů č. 101048, oblasti KČT Praha, je celorepublikovým sdružením osob se zájmem o železnici, cestování, turistiku a poznávání technických, kulturních, historických a geografických zajímavostí České republiky a jejího blízkého i vzdáleného okolí.  Spolek pořádá mnoho zajímavých železničních akcí, pořádá seriály akcí zaměřených na různé tématické okruhy zájmu o železnici, t.č. sdružuje cca 150 členů z ČR i ze zahraničí. Mezi nejzajímavější akce patří Dovolené a Víkendy s motoráčkem, různá tématická setkání členů spolku navzájem. Organizovanost v oboru přispívá každému z členů k možnosti seznámit se s neveřejnou částí železnice jako celku, neboť pořádané exkurse do zajímavých provozů patří k trvale vyhledávaným aktivitám všech. Chcete se stát naším členem?

Název spolku: Klub železničních cestovatelů, spolek

Sídlo: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 13713

IČ: 26630281

Číslo účtu: 43 - 944 610 0277 / 0100

E-mail: klub@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

Lidé v KŽC (vedení)

Vedení společnosti – představitelé KŽC

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel a ředitel společnosti; obchodní ředitel
tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz

Vůdčí osobnost skupiny KŽC. Je zakladatelem společnosti a současně jejím majitelem, jednatelem a ředitelem. Nese odpovědnost za zásadní rozhodnutí celé skupiny KŽC vč. strategického plánování, business plánu a organizace provozu. Dopravně a provozně původem vlakvedoucí; má komplexní dopravní a přepravní vzdělání (velkou dopravní a velkou komerční zkoušku) a dostatečnou praxi v provozování drážní dopravy a v provozování dráhy. Je odborně způsobilou osobou dopravce, jedná za společnost samostatně, garantuje smluvní vztahy s dodavateli i se zákazníky.

Obracejte se na něj v agendách: objednávky zvláštních vlaků a autobusu; kontaktní osoba pro filmaře a produkce, řeší pronájmy vozidel a externí zakázky.

 

Bc. Jan Hruška
zástupce ředitele společnosti; vykonává funkci dopravního ředitele
tel. 737 204 567, e-mail: jan.hruska@kzc.cz

Výrazná osobnost české železnice. Řídí úsek dopravy a legislativy. Garantuje odborné a zdravotní způsobilosti osob, legislativu vozidel dopravce a je tvůrcem předpisové a bezpečnostní soustavy KŽC. Řeší vrcholově komunikaci se SŽDC, DU, DI a MD ČR. Zabezpečuje školení. Provozně strojvedoucí; má kompletní dopravní vzdělání (velká dopravní zkouška) a letitou praxi s řízením železniční dopravní společnosti. Je odborně způsobilou osobou a zkušebním komisařem. Hlavní garant předpisové soustavy dopravce i provozovatele dráhy KŽC Doprava.

Obracejte se na něj v agendách: předpisy, legislativa, MU, zkoušky a školení a dále v záležitostech komunikace s DU, DI, MD ČR a SŽDC.

 

Ing. Jan Zdychynec
technický náměstek
tel. 725 736 555, e-mail: jan.zdychynec@kzc.cz

Vede technický úsek, pod nějž spadá oddělení údržby a oprav ŽKV a oddělení MTZ (materiálně-technické zásobování). Zabezpečuje provozuschopnost vozidel. Komplexně zajišťuje chod správkárny, MZT a ostatních průřezových činností. Komunikuje s dodavateli v oboru kolejových vozidel. Organizuje a plánuje opravy vyšších stupňů u externích subjektů. Vrcholově zodpovídá za provozně-technický stav vozidlového parku. Je hlavním komandujícím mechaniků (dílny), plánuje periodické prohlídky vozidel. Provozně strojvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: dodavatelsko-odběratelských vztahů, závad - oprav vozidel, MTZ, provozuschopnosti vozidel a celkově opravárenství.

 

Daniel Psohlavec
Vedoucí údržby a oprav železničních kolejových vozidel
tel. , e-mail: daniel.psohlavec@kzc.cz

 

Ing. Aleš Svoboda
náměstek ředitele pro projekty a vnitřní správu
tel. 774 592 018, e-mail: ales.svoboda@kzc.cz

Vede úsek zabezpečující pravidelnou veřejnou dopravu. Má na starosti přepravu, tarify, odbavení cestujících a agendu smluv s objednateli veřejné dopravy (krajské úřady, města, obce). Řeší ad hoc projekty ve vazbě na grantové a dotační programy, věnuje se stavebně-technickým projektům na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Zajišťuje výluková opatření, věnuje se přepravní legislativě a smluvní agendě objednatelů dopravy; realizuje standardy kvality a smluvní přepravní podmínky. Stará se o objednávky kapacit a tras vlaků veřejné osobní dopravy. Provozně vlakvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: přepravy a informací pro cestující: ceny jízdenek, přeprava kol, tarify, jízdní řády a smluvní přepravní podmínky, SJT, POP terminály.

 

Ing. Petr Klinger
ekonomický náměstek, IT specialista - správce sítě
tel. 603 703 983, e-mail: petr.klinger@kzc.cz

Vede úsek ekonomiky; zabezpečuje výkaznictví a statistiky, sestavuje rozpočty, vede oddělení finančního účetnictví a řeší informační systémy společnosti. Má na starosti účetní střediska, zakázky a finanční záležitosti (závazky, pohledávky). Zajišťuje BOZP a správně-ekonomické agendy společnosti. Stará se o IS Harmonik a provoz jeho modulů. Řeší SJT. Provozně: vlakvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: faktur přijatých a vydaných, závazků a pohledávek, výkaznictví, rozpočtů, rozborů a statistik.

 

Ing. Lukáš Neumann
provozní náměstek; komandující strojvedoucích, vedoucí dispečinku
tel. 735 177 501, e-mail: lukas.neumann@kzc.cz

Vede úsek strojvedoucích, řeší směny strojvedoucím a jejich obsazení (výkony). Vede výkaznictví strojvedoucích, zabezpečuje předpisy k výkonu služby a související agendu vč. odborné a zdravotní způsobilosti osob, řeší zkoušky a personální záležitosti na úseku strojvedoucích. Řeší provozní záležitosti dopravce (výluky, mimořádné události a technologické aspekty provozu). Vedoucí dispečinku KŽC. Vykonává funkci hlavního komandujícího strojvedoucích. Provozně: strojvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: strojvedoucí (kontaktní osoba pro nové lidi), provozní opatření, dopravní technologie a dispečink.

 

Ing. Čeněk Maléř
přepravní náměstek; komandující vlakových čet, výlukář, Šenovka
tel. 608 174 397, e-mail: cenek.maler@kzc.cz

Vede úsek vlakvedoucích, řeší směny vlakovým četám a jejich obsazení (výkony). Vede výkaznictví vlakových čet, zabezpečuje předpisy k výkonu služby a související agendu včetně odborné a zdravotní způsobilosti osob a zkoušky. Vykonává funkci hlavního komandujícího vlakvedoucích a průvodčích. Věnuje se standardům kvality a požadavkům objednatelů na služby požadované ve veřejné dopravě, řeší provoz, kulturně-společenské dění a infrastrukturu regionální dráhy č. 082 Česká Kamenice – Kamenický Šenov, řeší výluková opatření dopravce. Provozně: vlakvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: jízdní personál; kontaktní osoba pro nové vlakové čety; styčná osoba pro Šenovku: akce v regionu, informace pro cestující: přepravní podmínky, ceny jízdenek, kola, jízdní řády vlaků, výluky (vlaky KŽC).

 

Ing. Martin Klinger
personalista, mzdový účetní a IT specialista
tel. 606 796 636, e-mail: martin.klinger@kzc.cz

Vede úsek mzdové účtárny a související agendy vč. úseku personálního. Zajišťuje komunikaci se státní správou ve věcech sociálního a zdravotního pojištění, komunikaci s finančními úřady. Pro zaměstnance zabezpečuje personalistiku.

Obracejte se na něj v agendách: personální a mzdové vč. komunikace soc. a zdrav. pojištění, FU.

 

Ing. et Mgr. Pavel Knížák
IT specialista; správce emailových schránek a webmaster
tel. 774 592 016, e-mail: pavel.knizak@kzc.cz

Zabezpečuje provoz sítě KŽC, stará se o webové stránky www.kzc.cz (veřejné a klubové webové stránky a stránky zaměstnanecké - intranet) spravuje emaily skupiny KŽC včetně fungování sociálních sítí. Věnuje se informačním systémům ř. 813.

Obracejte se na něj v agendách: weby, emaily a sociální sítě.

 

Provozování drah a vleček

KŽC Doprava, s.r.o. je provozovatelem vleček v ČR, což znamená, že vaše vlečka má na nás vydané úřední povolení a jsme vlastníkem na základě mandátní smlouvy pověřeni provozováním vaší dráhy.

Řešíme vztah mezi vlastníkem dráhy a provozováním dráhy a taktéž vztahy v místě zaústění vaší vlečky do celostátní nebo regionální dráhy SŽDC.

Zabezpečujeme odborné způsobilosti související s provozovanou vlečkou a všechny povinnosti, které vyplývají z vyhlášek MD ČR a ze zákona o drahách, jako jsou prohlídky, měření a případné opravné práce na vlečce v režii vlastníka.

Chcete-li, abychom Vám dali nezávaznou nabídku na provozování právě vaší vlečky s cílem ušetřit náklady spojené s provozem vlečky, kontaktujte nás.

Povinně zveřejňované informace