Naděje pro Morávku žije dál

6.9.2011 Malá Morávka

Koncem srpna spatřila světlo světa Veřejná vyhláška Ministerstva dopravy o rozkladech několika účastníků řízení o zrušení dráhy SŽDC 312, Bruntál – Malá Morávka. Záležitostí se zabývala rozkladová komise ministerstva na základě zákona o drahách a správního řádu pro řízení a odvolání. Posoudila věcně významné skutečnosti a vynesla rozhodnutí, že „věc se ruší“ a vrací k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Celá kauza této dráhy se tím vrací na začátek, dá se říct, že na úroveň ostatních postižených tratí.

Po nástupu nového ministra dopravy Dobeše se celá věc dala rychle do pohybu a všechna správní řízení jsou jeho rozhodnutím s okamžitou platností pozastavena. Podle vyjádření mluvčího ministerstva se nyní hledají i jiné možnosti řešení, než je jen rušení tratí. Trať do Malé Morávky zůstávala v letošním roce jako jediná na černé listině drah k definitivnímu zrušení. Důvod spočíval v tom, že ze začátku o ní neměl z hlediska provozování nikdo zájem. Zejména ze strany místních právnických subjektů s příslušnou kvalifikací v odborné oblasti se prioritně očekávalo, že budou schopny poptávce místních samospráv a jejich sdružení naslouchat. To se nestalo, ale přesto se právě díky vysoké aktivitě občanského sdružení Společnost přátel muzea Kapličkový vrch a představitelů obcí Malé Morávky, Starého Města a města Bruntál, podařilo iniciovat vstup jiného subjektu. Ten bude k zajištění drážního provozu a dopravy komplexně připraven a tím umožní neblahé úřední rozhodnutí účinně napadnout a zvrátit. Sedmnáctikilometrový úsek na severní Moravě tak i nadále zůstává na železniční mapě Česka a jeho šance na přežití je nyní přeci jenom o poznání vyšší.

Jaký byl průběh v minulých měsících od naší předchozí aktuality na toto téma? Jako první podalo proti zrušení tratě námitku aktivní občanské sdružení Klub přátel lokálek (KPL). Po něm následovaly místní samosprávy, společnost KŽC Doprava a další provozovatelé nostalgických jízd a hospodářské organizace. Rozkladová komise, která rozhodnutí zkoumala, zjistila, že v původním rozhodnutí se nacházejí velice podstatné formální chyby, a tak shledala uplatněné postupy jako protizákonné. Přitom přesně na tyto nedostatky v uspíšeném správním řízení jednotlivé zájmové organizace již od samého začátku hlasitě upozorňovaly, ale nikdo neví proč nebyly tak dlouho vyslyšeny.

Tím však nic nekončí, spíš naopak. Nyní se kauza vrací na Odbor drah Ministerstva dopravy, které by mělo rušící proces definitivně uzavřít. Bude se zajímat, jestli je zájem o odkoupení dráhy a o provozování drážní dopravy skutečně reálný a doložený. Pokud usoudí, že ano, měl by uložit své podřízené státní organizaci Správě železniční dopravní cesty, aby celou záležitost v zájmu oprávněných osob prakticky dořešila. SŽDC se pak pravděpodobně bude moci ještě rozhodnout, zda-li jej nabídne oprávněným osobám rovnou k odprodeji, nebo jestli bude chtít dál pokračovat ve správě svého stávajícího majetku. Nejspíš také obživne řízení u Drážního úřadu o zastavení drážní dopravy, které bude třeba opět napadnout.

Pro veškeré rozhodovací procesy má naprosto zásadní a rozhodující význam to, že se mezi zájemci objevila právnická osoba s kvalifikací provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy, společnost KŽC Doprava. Že spojila své síly s místními samosprávami a doložila, že má o dráhu skutečný zájem a že v případě její zbytnosti nabízí i její odkup, zprovoznění a provoz drážní dopravy, tedy zachování celkového liniového charakteru dráhy a obnovení provozu vlaků turistického zaměření. Mělo by být přihlédnuto k dobré zkušenosti s KŽC Doprava s.r.o., který již od SŽDC jednu dráhu koupil a vyvádí jí ze stavu klinické smrti do stavu znovuobnoveného provozu.

Z hlediska Zákona o drahách se pro záchranu dráhy ukázala jako relevantní právě účast právnické osoby, která má pro provozování dráhy a drážní dopravy po odborné stránce potřebnou kvalifikaci. Toto představovalo zvrat, jehož váha rozkladovou komisi přesvědčila více, než jakékoliv ostatní jednotlivé argumenty. Ale také ostatní účastníci řízení přispěli svým podílem ke zdárnému průběhu přerušení procesu rušení dráhy a mají svojí zásluhu. Například o.s. KPL mimo jiné zmínil širší souvislosti železniční dopravy při přepravě osob a zboží a především napadením formálního procesního postupu podpořil naději na zrušení rozhodnutí. Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy se odvolalo na Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, kde je předmětná trať uvažována k dalšímu rozvoji v oblasti turistické přepravy do oblasti Jeseníků. Obce Malá Morávka, Staré Město a město Bruntál hájily své přirozené zájmy proti zbrklému a překotnému rozhodnutí, které získaly na váze právě momentem spojení s potenciálním odborně způsobilým dopravcem. Do toho se správně přidala i Státní správa hmotných rezerv, která logicky argumentovala znemožněním provozování své vlastní vlečky, která do rušené dráhy zaúsťuje a své si řekla i společnost MBM rail, která se odvolala na bránění v podnikání, očekávané objednávky a ochranu veřejného zájmu.

V současné době je proces již v takovém stádiu, že již téměř nic nebrání tomu, aby byl v příští turistické sezóně 2012 realizován projekt Moráveckého motoráčku. Jedna výjimka se bude konat už letos: Dne 27. prosince bude vypraven první zvláštní vlak Moráveckého motoráčku na akci „Vlakem k Betlému“. Předpokládané složení soupravy bude 831+Bixovna. Nyní bude třeba požádat o kapacitu dopravní cesty a oživit jednání se SŽDC o dalším praktickém postupu na této dráze. Morávecký motoráček se v letošní sezóně zatím na dráhu číslo 312 podívat nemohl, protože by v právně nejistém období mohl narušit složitá jednání, vedoucí k rozhodnutí o přerušení procesu rušení dráhy a mohl by negativně ovlivnit návrhy na další postupy, vedoucí k dlouhodobému zajištění veřejné drážní dopravy na této turisticky významné podhorské trati. Společnost KŽC Doprava se právě na spojení železniční dopravy s turistickým ruchem systematicky zaměřuje a tak tedy doufejme, že se nyní pro Moráveckou lokálku už opravdu blýská na lepší časy.

Foto: 177