SŽDC se rozhodla jít cestou protiprávnosti

14.3.2011 Švestková dráha

Jak jsme již psali na jiném místě, dne 6. února 2011 měl projet vlak dopravce KŽC Doprava mimo jiné po regionální trati SŽDC číslo 113, úsekem mezi Obrnicemi a Čížkovicemi. O přidělení kapacity pro vlak veřejné osobní dopravy si dopravce řádně a včas zažádal podle platného Prohlášení o dráze u SŽDC již na jaře roku 2010. Formální postup na jedné straně a očekávání formálního vyřízení na straně druhé. Stalo se však něco, co postrádá nejen oporu v zákoně, ale i jakoukoliv logiku, a nad čímž zůstává rozum stát.

Ačkoliv většina občanů České republiky to ví už léta, tak státní aparát teprve v nedávné době sám uznal, že se ve své výdajové sféře chová poněkud nehospodárně. Konečně. Po nástupu současné vládní garnitury bylo rozhodnuto, že velkolepé plýtvání veřejnými finančními prostředky musí okamžitě skončit. Vynikající zpráva! Na Ministerstvo dopravy nastoupil ministr Vít Bárta a pověřil šetřením prostředků ve svém resortu všechny složky, mimo jiné i SŽDC. Pořád rozumný postup s poznámkou, že důležité je, aby se už v této fázi nezapomínalo na udržení rozumné proporce mezi jednotlivými druhy dopravy, vzhledem k nekonečně přecpaným silnicím. A aby stranou úvah kde ušetřit nezůstaly například také režijní výdaje takových zbytnělých institucí, jakou je například SŽDC.

Zcela primární ale je, aby došlo k zamyšlení, kolik se v minulých letech vyplýtvalo při investicích do opravdu neskutečně finančně náročných železničních koridorů v poměru k potenciálním úsporám, které by bylo možné krátkodobě docílit při zastavení drážní dopravy na několika vybraných lokálkách. Z těch se nyní má stát beránek, který bude rituálně obětován coby falešný důkaz, že se i SŽDC vydalo cestou úspor. Šetřit tak, aby to hlavně bylo pořádně vidět. Výše úspor se nadhodnocuje a škody vzniklé na neudržovaných tratích se zamlčují. Že na to mají doplatit venkovské lokálky, které s ohledem do budoucna stále disponují svým potenciálem, a ve svých vzdálených lokalitách dennodenně poctivě slouží místním občanům a turistům mimo světlomety velkého světa kariérních úředníků z Prahy, to je asi také nepodstatné…

Naštěstí Ministerstvo dopravy, stejně tak jako Drážní úřad vnímají věc střízlivě a především zákonně a podle toho také postupují. To se o praktikách SŽDC říci rozhodně nedá. Ta kolem sebe jako jediný ze zúčastněných subjektů, plácá hlava nehlava a naprosto osamoceně se zmítá v kotli dění.

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, byla Ministerstvem dopravy založena mimo jiné za účelem správy a hospodaření s majetkem železniční dopravní cesty a zajišťuje její rozvoj, modernizaci, údržbu a opravy s cílem dosažení její plné provozuschopnosti. Vydává Prohlášení o dráze jako veřejnou vyhlášku (zveřejňuje se vyhlášení v Přepravním a tarifním věstníku), kde mimo jiné stanovuje podrobnosti k přidělování kapacity železniční dopravní cesty, podmínky pro dopravce atd. SŽDC je tedy oficiálním přídělcem kapacity železniční dopravní cesty na drahách ve vlastnictví státu. Proces přidělování kapacity je upraven § 34b až 34g zákona 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších novel.

A tady pokračuje náš příběh. SŽDC totiž na Drážní úřad podala návrhy na zastavení dopravy mimo jiné i na tratě, kde již měla jak KŽCD, tak i někteří další osobní dopravci, například JHMD a dokonce i ČD, a.s., předtím řádně požádáno o přidělení kapacity dopravní cesty. SŽDC poté, dne 15. 12. 2010 náhle provedla v Prohlášení o dráze svévolnou změnu, ve které začala uvádět, že kapacitu na tratích nebude přidělovat tam, kde probíhá správní řízení o zastavení drážní dopravy, které předtím sama vyvolala. Tento postup ale v žádném případě nemá oporu v Zákoně o drahách a KŽCD jej spolu s dalšími 3 dopravci (JHMD, MBMR a RailJet) společným podáním k Drážnímu úřadu také napadla. Následně, na přelomu prosince 2010 a ledna 2011 vydal Drážní úřad rozhodnutí, v němž se SŽDC ve věci zastavení drážní dopravy nevyhovuje, ovšem SŽDC se proti tomuto rozhodnutí obratem odvolala.

A to je už nedávná minulost: Ani po opakované výzvě nepřidělila SŽDC dopravci KŽCD na trati Obrnice – Čížkovice kapacitu dopravní cesty s odvoláním na běžící správní řízení a na změněné Prohlášení o dráze. Přestože KŽCD požádala o kapacitu podle původního znění Prohlášení o dráze již řadu měsíců dopředu! Nezbývá než konstatovat, že SŽDC neměla jediný zákonný důvod kapacitu nepřidělit. A přibyly další a další případy protestů a dovolání se svých zákonných práv. Například dopravce JHMD učinil stejné kroky ve stejné věci pro dráhy č. 164/165.

V posledním dopise, kterým SŽDC reagoval na opakovanou výzvu KŽCD k přidělení kapacity, odůvodnil její nepřidělení zimní kalamitou a výlukou trati z důvodu špatného stavebního stavu mostku na trati. Na den 6. 2. 2011 však nebyl vyhlášen žádný stupeň zimních opatření, při němž se určuje pořadí tratí, na nichž se z důvodu kalamity zastavuje doprava, ani nebyla na portále provozovatele dráhy vyvěšena výluka traťové koleje Obrnice – Čížkovice tak, jak to stanovuje zákon. To jsme si přímým dotazem na DÚ také ověřili. V den jízdy bylo totiž krásně teplo, venku bylo +9o C a předchozí den to samé. Po sněhu v zde ani památka.

Jednání SŽDC proto kvalifikujeme jako obstrukci a vlak KŽC Doprava musel z tohoto důvodu jet jinou tratí úplně bezdůvodně. Dopravci KŽC Doprava s.r.o. tím došlo k újmě kvůli protiprávnímu jednání Správy železniční dopravní cesty. Újmou je v tomto případě škoda, která mu vznikla nerespektováním zákonných norem České republiky ze strany SŽDC, konkrétně svévolnou a účelovou interpretací částí zákona o dráze. Jízdenku na vlak si koupilo 82 cestujících, ale bylo by jich o hodně více, kdyby účast neodřekli právě ti, kteří si chtěli projet jen daný úsek, takzvanou Švestkovou dráhu. Šlo o několik desítek cestujících, zejména ze zahraničí.

KŽCD se mezitím podařilo uspět v jiném správním řízení: Drážní úřad před pár dny rozhodl o tom, že o kapacitu železniční dopravní cesty požádala KŽC Doprava správně, včas a dle platné legislativy. Proto SŽDC neměla důvod kapacitu nepřidělit. Jinak řečeno - SŽDC neměla důvod tohoto dopravce perzekuovat a omezovat jeho svobodné podnikání v rámci zákona.

Nález Drážního úřadu konstatuje, že narychlo spíchnuté Prohlášení o dráze není v souladu s platnou legislativou a odporuje dobrým mravům. V částech, které jsou protiprávní, Drážní úřad prohlášení pozměnil. Bohužel nyní panují obavy, že odbory SŽDC, které mají tuto věc v kompetenci, se budou chtít opět odvolat. Hrozí, že vyšší úředníci této instituce si z této záležitosti udělají slušný osobní byznys a svérázné odůvodnění své pracovní náplně. Pocit neohroženosti s významnou státní organizací za zády je asi hodně silný. Neradi bychom poslouchali už mnohokrát obehranou, falešnou písničku, ve které tito mistři svého oboru na vysokých postech SŽDC budou zpívat pořád dokola o tom, že se na lokálkách jezdit nebude, protože se to SŽDC prostě nehodí.

Celá situace se „šetřením financí“ na SŽDC připomíná přísloví O vlku, který se nažral a koze, která zůstala celá. Podle našich interních informací je iniciátorem celého slavného procesu zastavování drážní dopravy „za účelem dosažení úspor“ konkrétní pětice horlivých zaměstnanců SŽDC, kteří tím zřejmě bezhlavě sledují své osobní cíle, protože jinak se tato iracionální aktivita, konaná v neprospěch svého zaměstnavatele nedá logicky vysvětlit. Vypadá to, že těchto pár kariérních úředníků na odborech souvisejících přímo s drahou a jízdním řádem, připraví státní kasu o pořádnou porci stovek milionů korun. Nakonec se možná tak, jak jsou zvyklí, alibisticky vymluví na to, že jim to nařídilo Ministerstvo dopravy. Vykážeme činnost, krátkodobě ušetříme pár miliónů a pak třeba někam zmizíme. Po nás potopa… Že by dřív, než se jimi naplánovaná spoušť projeví, stačili včas přeběhnout na jinou státní instituci? Najde se pak někdo, kdo bude za nesmyslné a nezákonné nápady včetně buzerace dopravců osobně zodpovědný?

Takhle že to Ministerstvo dopravy chtělo? Asi ne, to jen pár lidí na SŽDC si to takto „po hujerovsku“ vysvětlilo. Několik dalších okolo nich jen přizvukuje a veze se na vlně, která se nyní zdá být zřejmě perspektivní. KŽC Doprava nejen za záchranu Švestkovky, ale i řady dalších tratí naplno bojuje. A za další tratě bojují i ČD, JHMD a některé další subjekty. Proti nekontrolovanému běsnění hrstky úředníků - snaživců se tvrdě postavily a na lokálkách, které mají být obětovány, budou obhajovat veřejný zájem.

Foto: 125