Soutěž PID rallye

Soutěž PID rallye pořádá Klub železničních cestovatelů již od roku 2005 a to dvakrát do roka. Cílem soutěže je během cca 11hodinového cestování prostředky hromadné dopravy (autobusem, vlakem, metrem, tramvají, přívozem, lanovkou) v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) získat co nejvíce bodů. Můžete si tak vyzkoušet své znalosti v cestování hromadnou dopravou po Praze i mimo ni. Během cesty je nutné projet některé prémiové zastávky z nabízeného seznamu a dojet včas do cíle.

 

Nejbližší 25. PID rallye se koná 25. března 2017

Sraz:

v sobotu 25. 3. 2017 v 7:30 před Domem dětí a mládeže, Štefánikova 11, Praha 5 (cca 200 m od křižovatky Anděl), předpokládaný start soutěže je v 8:00 hod. (po dokončení prezentace soutěžících může být odstartováno i dříve)

Program:

Soutěž spočívající v cca 11hodinovém cestování dopravními prostředky Pražské integrované dopravy v rozsahu Prahy a Středočeského kraje. Je nutno během cesty projet některé prémiové zastávky z nabízeného seznamu a dojet včas do cíle. Prémiové zastávky budou sděleny před startem. Pravidla soutěže jsou zveřejněna níže.

Kategorie: děti do 15 let, mládež 15 – 18 let, nad 18 let.

Ukončení akce:

v sobotu 25. 3. 2017 v 19:00 před DDM Praha 5

Mapy:

Plán Prahy

Účastnické poplatky:

Cena pro člena KDH a KŽC: 10,- Kč, pro ostatní: 20,- Kč.

Platby:

Soutěžící si hradí jízdné použitými spoji sami (doporučuje se zakoupení 24hodinové jízdenky).

Poznámky:

Omezení: účastníci školního věku (do 18 let) se soutěže můžou zúčastnit buďto s písemným souhlasem rodičů k samostatnému ježdění po Praze a mimo Prahu nebo s jejich doprovodem (jinak nemůžou startovat). Všichni účastníci jezdí na vlastní nebezpečí!
Ceny: nejlepší účastníci na 1. až 3. místě obdrží drobné ceny a diplom – v domluveném termínu.

Organizátor: Luboš Vaculín, telefon: 774 555 300, email: lubos.vaculin@kzc.cz

 

Pravidla soutěže PID rallye

Bodování

Při jízdě metrem za každý projetý mezistaniční úsek získává soutěžící 4 body (tj. např. za cestu z Anděla na Můstek je to 12 bodů).
Při jízdě tramvají za každý projetý úsek mezi dvěma zastávkami získává soutěžící 5 bodů (tj. např. za cestu z Anděla na Újezd získává soutěžící 15 bodů).
Při jízdě autobusem za každý projetý úsek mezi dvěma zastávkami získává soutěžící 6 bodů.
Při jízdě vlakem získává soutěžící za každý projetý mezistaniční úsek 15 bodů.
Při cestě lanovkou získává soutěžící za každý projetý mezistaniční úsek 12 bodů.
Při cestě přívozem získává soutěžící za každou jízdu 25 bodů.

Při zjišťování počtu projetých úseků se vychází z údajů v aktuálním jízdním řádu (tj. i s přihlédnutím k případné aktuální výluce). V případě jednosměrných zastávek se s těmito zastávkami počítá pouze při jízdě tím směrem, v němž spoje na zastávce zastavují. Zastávka na znamení se počítá bez ohledu na to, zda v ní použitý spoj skutečně zastaví anebo nikoli. V případě rovnosti celkového zisku bodů rozhodne počet bodů získaných za jízdu (tj. po odečtení bodů za projeté prémiové zastávky). 

Při opakované jízdě po téže lince se již jednou projeté úseky nezapočítávají (důležité je číslo linky, nikoli faktická trasa, takže např. při cestě tramvají č. 9 z Anděla na Sídliště Řepy a zpáteční cestě tramvají č. 10 se počítají body za obě cesty). U vlaků se počítá i se zastávkami, které vlak projíždí, a každá trať se počítá za jednu linku (např. při cestě ze Smíchova do Radotína získá soutěžící 30 bodů bez ohledu na to, jestli vlak zastavuje ve Velké Chuchli, a za následné projetí tohoto úseku jakýmkoli vlakem již soutěžící žádné body nezískává). U okružních a polookružních linek se stejné úseky projeté v opačném směru počítají zvlášť (při projetí celé linky se tedy počítají všechny úseky z konečné na konečnou).

Dosažením cíle se rozumí předání účastnického listu organizátorovi. Při pozdním dosažení cíle se za každou započatou minutu zpoždění odečítá 25 bodů. Rozhodující je čas na hodinkách organizátora. (Na startu bude možné porovnání časových údajů na hodinkách organizátora a soutěžících). 

 

Prémiové zastávky

Prémiové zastávky jsou sděleny před startem, a to i s číslem linky (linek), které na zastávce zastavují. Soutěžící získává body také za projetí prémiových zastávek. Bodová hodnota prémiových zastávek bude závislá na jejich poloze. Bodovou hodnotu za tutéž prémiovou zastávku je možno přiznat pouze jednou (tj. při opakovaném projetí téže prémiové zastávky se již prémie nepočítá). Bodová hodnota za prémiovou zastávku se započítává pouze při jejím dosažení nebo projetí bodovaným prostředkem - stačí i zastávka na znamení. (Lze tedy v prémiové zastávce vystoupit a pokračovat pěšky na jinou zastávku anebo po pěším příchodu na zastávku nastoupit do bodovaného prostředku. Pokud spoj v zastávce podle jízdního řádu nezastavuje, prémie se nepřiznává.)

Prémiové zastávky budou rozděleny do třech skupin: tramvajové, autobusové na území Prahy a autobusové mimo Prahu. Soutěžící je povinen během soutěže projet alespoň jednu prémiovou zastávku z každé skupiny. 

 

Započítávané prostředky

Do bodového hodnocení se počítají pouze vlaky, přívozy, lanovky, tramvaje, metro a autobusy zařazené do PID. Z autobusů se počítají pouze ty linky, které jsou označeny číslem, resp. písmenem X a číslem. Nepočítají se tedy autobusové linky k hypermarketům označené písmenem, i kdyby provozovatelem této linky byl DPHMP. Nepočítá se ani lanovka v ZOO. Z vlaků se počítají pouze vlaky zařazené do PID (osobní a spěšné vlaky a vyjmenované rychlíky). Mezi jednotlivými zastávkami je možno přecházet pěšky nebo i jiným způsobem (taxi apod.), za tento přesun však nezískává soutěžící žádné body. Při cestě sedleckým přívozem se body přiznávají pouze při použití pravidelného spoje podle jízdního řádu, nikoli při cestě mimořádným spojem. 

 

Prokazování cesty

Soutěžící je povinen průběh své cesty průběžně zapisovat do účastnického listu. Při každém nástupu do dopravního prostředku a při vstupu do přepravního prostoru metra je povinen označit v  označovači přidělenou kartičku. Při cestě vlakem je soutěžící povinen označit kartičku v označovači na nástupišti železniční stanice, pokud je jím stanice vybavena. Při cestě do vnějších tarifních pásem je možno průběh cesty prokázat také zakoupeným jízdním dokladem pro tato pásma. Cesta přívozem se neprokazuje.

 

Účastnický list

Soutěžící do svého účastnického listu zapisuje dosažené prémiové zastávky a ke každému použitému spoji následující údaje (každý řádek odpovídá jednomu použitému spoji): u autobusů, tramvají a metra číslo linky, u vlaků číslo trati, u lanovky údaj "LD", u přívozu údaj "Př".

 

Počet projetých mezistaničních úseků

Pokud soutěžící uvede (i neúmyslně) chybné údaje (za chybný údaj se považuje i údaj nižší, než odpovídá skutečnosti) ve sloupci s počtem bodů získaných za příslušný spoj, odečítá se soutěžícímu 50 bodů za každý takový chybně vyplněný řádek. Účelem tohoto ustanovení je usnadnit kontrolu předaných účastnických listů v cíli, aby v nich nemusely být kontrolovány všechny údaje a mohly být pouze namátkově kontrolovány jednotlivé údaje. V případě nejasností při výkladu některého pravidla a počtu dosažených bodů, může soutěžící počet dosažených bodů konzultovat po dojezdu do cíle s organizátorem.

 

Diskvalifikace

Soutěžící bude diskvalifikován, pokud:
a) nedosáhne alespoň jedné prémiové zastávky z každé skupiny,
b) nedosáhne cíle nejpozději do 30 minut po ukončení soutěže,
c) zapíše do svého účastnického listu záměrně nepravdivé údaje týkající se průběhu cesty,
d) použije některého spoje bez platného jízdního dokladu.

 

Závěr

Organizátoři si vyhrazují právo některá z pravidel upravit. Případné nejasnosti budou objasněny před startem. V případě pochybností při výkladu některého pravidla je závazné rozhodnutí organizátora.

 

Kontakty

Luboš Vaculín
tel.: 774 592 001
e-mail: lubos.vaculin(zavináč)kzc.cz